Pre-funding ng MyWeps Agent Account

Ang pre-funding ay ang paraan ng pagpopondo ng iyong MyWeps Agent Account. May dalawang paraan upang mag pre-fund:

  1. Option 1: Agent ay maaring mag pre-fund ng kaniyang account via email (upload ng proof of pre-funding deposit).
  2. Option 2: Maaari ding pumunta sa authorized MyWeps branch/center.

Matapos makapag pre-fund maaari nang magsimulang mag transact.


Back to FAQs